آنلاک اپل ایدی:

خطاهای این بخش شامل موارد زیر میباشد:

 

  • Apple Id locked
  • Your apple id has been disable
  • Locked for security reasons
  • Activation lock

مشکل خود را همراه با توضیح ویا عکس از خطای موجود ارسال کنید تا بررسی شود.

apple.com

ثبت مشکل اپل ایدی